Iskeeliin kun daballii miindaa hojjattootaa osoo hin taane Sirreeffama iskeelii miindaa hojjattootaa sadarkaa hundatti walfakkeessuu fi istaandardi walfakkaata sadarka biyyaatti fiduudha. Dabalataanis,hojjataan biyya kana keessa jiru hundi ka'umsa,gulantaa ykn Fiixee iskeelii keessa seenanii walfakkaatu jechuudha.

Cehumsi sirreeffama iskeelii mindaa kun hojjattoota Komishinii Gumruki, Waajjira Galiin ala barsiisota fi hojjatota fayyaas kan ilaallatuudha. Akkaataa kaffaltiin walqabtee, garagarummaan miindaa haaraa fi sadarkaa haaraa itti ramadameen gidduutti qarshiin jiru kan kaffalamu A.

Garagarummaan miindaa lamaan walakkaa jiru yoo qarshii fi achii gad ta'e,miindaa haaraa irratti garaagarummaan argame miindaa durii irratti dabalamee kaffalama. Garagarummaan miindaa yoo wal irraa hir'ifamu qarshii kuma tokkoo ol yoo ta'e sadiif hiruudhaan bu'aa argame miindaa kaffalamaa ture irratti dabalamee miindaa waggaa kanaa ta'ee itti fufa. Fakkeenyaaf, miindaan anaaf amma kaffalamaa jiru yoo birrii ta'e, akkaataa ramaddii haaraan yoo Sadarkaa 13 ramadame ta'e, miindaan sadarkaa 13 'f ramadame ammoo qarshii Dhumarratti waggaa sadi booda daballiin bifa kanaan erga godhamee booda miindaa haaraa bira gaha jecha.

Qajeelfamatu jedha. Jump to. Sections of this page. Accessibility help. Email or phone Password Forgotten account? Sign Up. Log In. Forgotten account? Not Now. Related Pages. Oromia Teachers Community Community group. Gurmeessaa Doctor. Galaana Gaaromsaa Artist. Andualem Bafakadu Demelce 1 Personal blog. Odaa Network Media. Tokkummaa Barsiisota Oromiyaa Business service. Gosple singer Daniel addisu Song. Recent post by Page. Abbaa gadaa harbooraa pireesidaantii ykn abbaa bokkuu.

Download: Sirreeffama Mindaa Bara 2012.pdf

Abbaa gadaa koontomaa I pireesidaantii itti aanaa. Abbaa gadaa koontomaa II pireesidaantii itti aanaa 2ffaa. Abbaa caffee hayyuu duulaa -dura taa'aa paarlamaa. Abbaa dubbii waayyuu af-yaa'ii filannoo haasaa taasisu. Abbaa seeraa hayyuu garbaa - abbaa seeraa.Kutaa 2ffaa Turtii Dr. Biqilaa Hurriisaa waliin taasiifame……. Sirreessuuf hoo maaltu hojjatamaa jira? Biqilaa: sirreeffamni mindaa amma taasifamee kun dabalata mindaa osoo hin taanee sirreeffama iskeelii mindaati kan taasiifame.

Yeroo sirreeffama iskeelii kana gaggeessinuu naannoo keenya keessa qofa iskeelii mindaa adda addaa 70 olituu jira ture. Garaagarummaa namoota hojii walfakkatan hojjataniif kafaltiin kafalamaa ture jiru dhiphiisuuf iskeelii mindaa kana sirreessuuf sirreeffama taasifamee dha. Yeroo ammaa kana hojjattoota Biiroo kana jedhee dubbachuuf na rakkisiisuus akka biirootti dhiimmonni ammaas hojiin hojjatamaa jiru ni jira.

Walumaagalatti, sirreeffamni iskeelii mindaa dhumnii isaa daballii mindaa osoo hin taanee garagarummaa kafaltaa iskeelii mindaa baldhaa ture sana dhiphisuun walitti siqsuuf yaadamee malee daballii mindaa akka hin taanee hubatamuu qaba.

Sirreeffama iskeelii mindaa kana keessatti waan sadiitu ilaalamuu qaba. Warreen hin dabalamneef kanneen kanaan dura mindaan addatti dabalameefii nyaachaa kan turan waan taheef hin dabalamneef jechaa dha. Xumura irratti yaadaa fi eergaa kan qabaattan yoo tahe, Dr. Piroofeshiiniin immoo amaanaa dha. Mootummaaf tajaajila keennuun, Ummataaf tajaajila keennuun immoo carraa guddaa dha, kabaja guddaa dha. Hojii hojjannu keessatti namuusa kirasassaabdummaa irraa billiisa tahee fi aantummaa ummataa gochaan muldhiisuun yoo kan raawwannu tahee ummanniis nutti quufa, ofii keessanifiis hiiriiba nagayaa raftu jechuu dha.

Amma ummanni keenya rakkolee jiran mootummaan yeroo hikuuf adeemaa jiruu kanatti, hoggansa cinaas tahee hojjattoota mootummaa cinaa dhaabbachuun hojiilee hojjatamaa jiran keessatti dammaqinaan akkuma kanaan dura gochaa ture daran cimee keessatti hirmaachuun rakkoleen bulchiinsa gaarii fi kirasassabdummaa saaxiluudhaan bulchiinsa gaarii naannoo keenya keessatti lafaqabsiisuuf gahee isaa bahachuu akka qabu amaanaa jechuun barbaada.

Jump to. Sections of this page. Accessibility help. Email or phone Password Forgotten account? Sign Up. Log In. Forgotten account? Not Now.Diddaan barattoota Oromoo itti fufuun Bitooteessa 19, irraa eegalee mooraa University Finfinnee damee Bishooftuu keessatti barattooti Oromoo diddaa itti fufanii jiru. Waraanni mootummaa Wayyaanee mooraalee yuunivarsiitii hunda eegaa jiraaatus, barattooti Universiyn Badimmee miti,kanaaf waraanni mooraa keessaa haabahu jechuun iyyataa jiraachuunis beekama.

Kana malees gootonni barattoonni Oromoo gaaffii kaasan miidhamni keenya ykn dhiibbaan saba Oromoo irra jiruu fi gaaffiin barattooti kaafnu medialeetti nuu darbuu qaba,gaaffii nuti gaafannuuf ammoo qaamni hojii Wayyaanee mooraa University keessatti deemsisu deebisuu waan hin dandeenyeef warri dhimmi kallattiin isaan ilaalu akka deebii itti kennan barbaadna jechuun sagalee isaanii dhageessisanii jiru.

Haalli kun mooricha keessatti baldhinaan waan deemaa jiruuf gara fuula duraa gabaasa jiru walitti ni qindeessina. Barattootni kunneen gumaa goota keenyaa nutu baasa jechuun Wayyaaneetti dhaadachaa oolanii jiru. Ilmaan Oromoo fi nama dhimmi ilaallatu maraaf.

Akkuma beekamu yeroo ammaa mootummaan Wayyaanee dargaggoota hojii dhadummaan rakkisuun isaa beekamaa dha. Hojii dhadummaan kan rakkachaa jiru adda durummaan ammo ilmaan Oromooti. Waajjirri siivil sarvisii kun deebii hatattamaa nuuf hin kennu taanaan badii dhufuuf itti gaafatamaan mootummaa Wayyaanee akka tahe dursinee isin hubachiisna.

Gaaffii Mindaan Kan Wal Qabateen Poolisoonni Naannoo Oromiyaa Diddaa Kaasaa Jiru.

Bitootessa 22, Shaambu Godina wallaggaa aanolee garaa garaa keessatti yaadannoon goota barataa Jireenyaa Raggaasaa Poolisiin Wayyaaneen ajjeefame Godina Horro Guduruu Wallaggaa magaala Amuruu keessatti haalaan yaadatamee oole.

Qeerroon aanaa Haroo limmuu, Diggaa saasiggaa,Eebantuu,Kiiramuu,dhukkee,Dongoroo,Amuruu fi Jaartee keessatti haalaan yaadatamee oolee jira. Haaluma wal fakkaatuun bakkeewwan garaa garaa keessattis qeerroodhaan yaadatamaa waan jiruuf gabaasaan duubaan nu dhaqabe addeessa.

Manneen barnootaa kanneen yaadannoo gochaa jiran kan akeessatti barattooti jibbiinsa mootummaa Wayyaaneef qaban akka armaa gadii kanatti ibsataa jiru. Gumaan ke dachaan baati jechuun goota Jireenyaa Raggaasaa faarsaa,Wayyaanee balaaleffataa oolanii jiru. Yaadannoo isaafin alaabaan Haroo Limmuu keessatti qeerroodhaan fannifamee akka jirus qeerroon naannicha irraa gabaasee jira.

Barattoota Oromoo diddaa gaggeessanii fi adda durmmaan barattoota kakaasaa jiru jedhee waan qabatamaa tokkoon malee hidhuun itti fufee Uiversiy Wallaggaa keessaatti Bitootessa 21, barataa Tolaa Urgii jedhamu human feederaala Wayyaaneen qabamee mana hidhaa hin beekamnetti geessamuu isaa qeerroon Naqamte irraa gabaasa.

Barataan Tolaa Urgeessaan muummee afaan Ingilizii wagga 3ffaa kan baratu yeroo tahu. Barataa kana humni federaalaa yeroo qabu Presedantiin Universiticha Fiqaaduu Bayyanaa osoo arguu fi mooricha keessa osoo jiruu tahuun beekamee jira.

Injifannoo uummata oromoof! Gadaan Gadaa Bilisummaati!! Gaaffiin isaanii gaaffii mirgaa kan tahe barattootni kun ilmaan Oromoo garbummaa jalatti buluu hin qabu jechuun barnoota dhaabanii jiru. Hojjettootni yuunivarsiitii kanaas diddaa Qeerroon itti jirutti gammaduun hojii dhaabanii jiru.

Gaaffiin barattoota kanaa 1.

oromo news oduu etv afaan oromoo

Mootummaan garboomfataa maaliif aangoo hin gadhiisu 2. Gaaffiin ilmaan oromoo maaliif deebiin isaa hidhaa fi ajjeechaa taha 3. OPDOn maaliif yuunivarsiitii keessatti ijaaramee wal gahii gaggeessu 4. Wal qixxummaan sabaa fi amantiilee biyyattii keessatti maaliif hin kabajamu 5. Mootummaan wayyaanees barattoota hanga bilisummaa hin barannu jedhan humnaan barsiisuuf tikaa fi basaastota yuunivarsiitii kanatti heddummeessee jirus Qeerroon Oromoo diddaa jabaatee itti jira.

Waraanni federaalaa fi Poolisiin yuunivarsiitii kana meeshaa guutuun tiksaa jira. Diddaan keenya hanga bilisummaa kan tahee fi barattootni oromoo marti akka ni cinaa dhaabbatan jechuun dhaammatanii jiru.Waltajjiin kun dhimmoota ijoo akka Mootummaa Naannichaa fi Paartii Mootummaa hogganuutti hojjetamuuf karoorfamerratti xiyyeeffateera.

Keessumattuu hojiiwwan gurguddoo fedhiibfi faayidaa ummata naannichaa mirkaneessuun jijjiirama akka biyyaa fi naannichaatti dhufe sadarkaa barbaadamurraan gahuuf xiyyeeffannoon olaanaa kennameera. Waltajjicharratti karoorri hojii mootummaa kilaastaroota baadiyyaa fi magaalaa fi hawaasummaatti qoodamee dhihaateera.

Dhimmoonni dinagdee Oromiyaa guddisuun walqabatanii kroorfaman keessaa qonni sadarkaa olaanaatti qabameera. Gama hawaasummaatiinis hojiiwwan akka qulqullina barnootaa fooyyessuu fi dhiheessiin tajaajila fayyaas hojii xiyyeeffannoon Itti kennamee hojjetamudha.

Olaantummaa seeraa kabajuu fi kabachiisuun nageenya naannichaa mirkaneessuuf hojiin hojjetamus hojii isa olaanadha. Maricharratti hoggansi naannoo hanga Aanaa, Federaalaa, Finfinnee fi naannolee ollaa walumatti ol hirmaachaa jiru jechuon Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa gabaaseera.

Sign in Join. Sign in. Log into your account. Sign up. Password recovery. Recover your password. Friday, April 10, Amharic English Arabic. Forgot your password? Get help. Create an account. Ejansii Tajaajila Oduu Itoophiyaa. Dooktar Kaatriin Haamliin boqatan. Dhaabbilee mankuusaa qorichaa 22 irratti tarkaanfiin fudhatame.

Bara Bajata Itti Aanutti Sirni Kafaltii Hojii Wal Qixaaf Mindaa Wal Qixaa Hojiirra Ooluu Ni Jalqaba

Manni Marichaa Muudama Ministirootaa Raggaasise. All Rights Reserved.Baga Nagaan Gara Weebsaayitii. Caffee Oromiyaa dhuftan! Naannichaati Caffeen Oromiyaa hundaa ol gartuummaa fi aantuummaa isa filateeti,Caffeen Oromiyaa Dagaaginaa sirna Dimookiraasii fi dhugoomina bulchiinsaa gaarii fi qaamaa abbummaan hojjachaa jiru dha.

Bara tti Oromiyaa naannoo diimokiraasiifi bulchiinsi Gaariin keessatti dagaage taasisuu. Karoora baajataa qopheessuu. Waajjiricha keessatti hojjeta.

Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru.

daballii mindaa hojjattota mootummaa bara 2012

Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee Obbo Abarraa Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Office Opening hour. Box: - Miseensota Caffee. Labsiiwwan Murteewwan Dambiilee Wixineewwan. Barruulee Biroosharoota Xal-oduu. Mata Duree. Kutaa 2ffaa - Friday, 21 February More Articles Gutuu isaa Dubbisuuf. Barreefamoota Haaraa Waajjirri Caffee Oromiyaa gitoota banaa armaan gadii irratti Jijjiirraan dorgomsiisee qacaruu waan barbaaduuf iyyaattoonni ulaagaa armaan gadii guuttan Sadaasa 05 - 15 Bara tti Saarbeetii Calcalii Daariktooreetii Bulchiinsa Humna Namaa Lak.Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee bajata bara A.

I irratti erga mari'ateen booda birrii biiliyoona Bara bajataa kanatti lammiileen miiliyoona sadiif carraa hojii uumuuf karoorfatamuu MM Abiy Ahimad himaniiru. Bajata ramadame keessaa birriin biiliyoona baasii idilee mootummaa federaalaaf, baasii kaapitaalaaf birrii biiliyoonadeeggarsa naannoleef birrii biiliyoona akkasumas hojii galmoota misoomaa itti fufsiisuuf birrii biiliyoona jaha ramadeera. Bajatni kun guddina diinagdee biyyatiin bara ti ni galmeesisti jedhamee eeggamu dhibbeentaa 9.

Ministirri Mummee Abiy Ahimad gaaffiiwwan miseensota mana marichaan dhiyaateefis deebii kennaniiru. Qaala'iinsi gatii dhimma lammiilee harka qalleeyyii yaaddessaa jiru akka ta'eefi mootummaan qaala'iinsa gatii hir'isuu irratti xiyyeeffatee akka hojjetu himaniiru. Qaala'iinsa gatii mul'atuuf walsimuu dhiisuun dhiyeessii fi fedhii sababa ijoo akka ta'e kan himan MM Abiy diinagdee fedhii irratti hundaa'e gara diinagdee dhiyeessii irratti hundaa'eetti jijjiiruuf ni hojjetama jedhan.

Kana malees dhiyeessii humna ibsaa fi damee loojistiksii irratti hojjechuun fedhii omishaalee mul'atuf dhiyeessin gahaan akka jiraatuf akka hojjetamus himaniiru.

Dhimma dargaggootaan walqabatee bara bajataa ti lammiileen miiliyoona sadi hojii akka argataniif karoorfatameera. Lammiilee biyyattii hojiitti bobbaasufis biyyaalee Awuroopaa, Eeshiyaa fi baha giddu galeessaa walin mari'atamaa akka jiru MM Abiy Ahimad himaniiru.

Haaluma kanaan bara tti lammiileen 50, Yunaayitid Arab Imireetis UAE keessatti carraa hojii akka argatan ni taasifama jedhan. Dabalataan dargaggootni pirojeektota biyyattii keessatti hojjetaman irratti akka hirmaatan fi dargaggoota kalaqtoota jajjabeessuun carraa hojii dargaggootaa guddisuuf akka hojjetamus himaniiru. Hammeentaa hojii dhabdummaa gara dhibbeentaa kudhanii gaditti hir'isuun yaada mootummaa isaanii akka ta'e kan himan MM Abiy Ahimad gama hoji dhabdummaa hir'isuutin jijjiirama qabatamaa akka fidanis abdii qaban himaniiru.

Waa'ee Bulchiinsa Qabeenyaa Qisaasa qabeenyaa ilaalchisee hanna gama angawoota mootummaan jiru ciminaan akka to'atan himan. Kana malees bittaa fi dhabamsiisa qabeenyaa irratti rakkoon guddaan akka jiru kan himan Ministirri Mummee Abiy Ahimad meeshaalee manneen kuusaa keessa tuulamanii taa'an tajaajila biroof akka oolan gochuuf ni hojjetamas jedhan. Bara hanga guyyaa kaleessaatti galii birrii biiliyoona Itoophiyaan yeroo ammaatti liqaa oomisha waliigalaashee keessaa dhibbeentaa soddoma ta'u akka irra jiru fi mootummaan liqaa daldalaa biyyattiin liqeeffattee turte gara liqaa yeroo dheeraa keessa deebi'utti akka jijjiiramuuf hojjechaa turuusaas himaniiru.

Akka fakkeenyaattis dhala liqaa doolaara miiliyoona waggaa waggaan biyya Chaayinaaf kaffalamuu qabu hambisuun danda'amuusaa dubbatan. Galii gama tuurizimiin argamuu danda'u guddisuufis masarawwan mootummaa magaala Finfinnee keessatti argaman dawwannaaf banuun galii biyyattii guddisuuf akka hojjetamus himaniiru. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa bajata bara raggaasise 8 Adooleessa Image copyright Office of the Prime Minister of Ethioipia Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee bajata bara A.

Bajata bara keessaa dhibbeentaan 60 hojiilee hiyyummaa hir'isanif ramadame. Ajjeechaan tibbanaa rifoormii Itoophiyaa gufachiisaa?

Kana malees daballii gatii kiraa manaa to'achuufis ni hojjetama jedhan. Jalqabatti deebi'i.Oromo News. African News. Formerly Oromia Quarterly. Clarion University of Pennsylvania, Clarion, Pennsylvania. It also probes into human-wildlife 52 relations in and around the park. What approaches has been followed by the park administration in Nech Sar national park?

What conservation implication does the different conception of nature entail? For instance, at present if a person is caught hunting or grazing his cattle in the park, he would be jailed for six months and would pay fifty Ethiopian Birr about three dollars per head of cattle. During the eviction, houses, crops, and properties were burnt to ashes.

SBO Mudde 26 Bara 2012

This led to protracted inter-ethnic conflict that further destabilized the region and impoverished the people. It rather tries to seek a rights-based solution to local communities. For the Guji and few Koore communities who still live adjacent to the park, the Sermale valley provides a means of survival that cannot be compromised.

The agro-pastoralist Guji community has had long history of interaction with the wildlife. For the Guji, culture, peace and supernatural power, Waaqa God are strongly entwined. Baxterp. The Guji elders provide rituals and prayers to Waaqa on behalf of all people, cattle and their environment at large. Tadessep. Emotions and pride are centred on stock. Therefore, the Guji count not in terms heads of cattle but of moona kraal that ranges from seventy to hundreds.

Despite owning large number of livestock, the Guji have traditionally no meat feeding culture. Traditionally, it was culturally prohibited among the Guji to eat the meat of wild animals. They argue that the relationship between the three is based on reciprocity. They state that.

daballii mindaa hojjattota mootummaa bara 2012

Waaqa created us with cattle so that we look after them, care for them and use them for our needs.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *